ĮMONĖS „AUTO-BON AC AS“ PRIVATUMO SĄLYGOS

ĮVADAS

Įmonė „Auto-Bon AC AS“ yra juridinis asmuo, registro kodas: 10283692, buveinė: Jälgimäe tee 1 Tänassilma 76406, Harju apskritis, Estija.

Savo veiklos metu kaupiame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume Jums pasiūlyti geriausias paslaugas, konsultavimą ir sprendimus bei vykdyti su Jumis sudarytas sutartis.

Saugome Jūsų duomenis ir asmeninio gyvenimo neliečiamumą visais galiojančiuose teisės aktuose nustatytais būdais.

Norėdama užtikrinti saugų minėtų asmens duomenų tvarkymą, įmonė „Auto-Bon AC AS“ nustatė duomenų tvarkymo ir administracines taisykles bei kitas informacinių technologijų ir fizines duomenų apsaugos priemones.

Saugaus asmens duomenų tvarkymo priemonės yra taikomos visoms naudojamoms informacinėms sistemoms, žmonių veiklos procesams, tai pat ir darbuotojams, tiekėjams, klientams, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, turinčioms prieigą prie įmonės „Auto-Bon AC AS“ tvarkomų asmens duomenų.

Šiose privatumo sąlygose esanti informacija yra taikoma fizinių asmenų asmens duomenims; ji nėra taikoma verslo bendrovėms ar kitiems juridiniams asmenims arba įstaigoms. Informacija galioja taip pat ir visų profesionalia veikla užsiimančių fizinių asmenų (pvz.: bendrovių arba organizacijų darbuotojų) asmens duomenims. Jeigu Jūs su mumis bendraujate kaip juridinio asmens atstovas, mes registruojame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.

KODĖL MES KAUPIAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes kaupiame ir naudojame asmens duomenis su tikslu pasiūlyti Jums geriausias konsultacijas ir sprendimus, vykdyti su Jumis sudarytas sutartis bei įstatymuose nustatytus įsipareigojimus, kurie yra susiję su asmens duomenų kaupimu ir saugojimu. Tai reiškia, kad mes kaupiame ir naudojame jūsų asmens duomenis:
• jeigu esate su mumis sudarę sutartį arba ketinate ją sudaryti;
• norėdami išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis teikti paslaugas ir parduoti prekes;
• norėdami daryti Klientams skirtis pasiūlymus;
• norėdami atlikti klientų pasitenkinimo tyrimus;
• norėdami teikti klientams patogumo paslaugas ir informaciją (pvz.: gamyklos kampanijas);
• norėdami užtikrinti teisėtų interesų realizavimą, kuris atitinka Europos Sąjungos (ES) nustatytas asmens duomenų taisykles;
• jeigu mums davėte sutikimą naudoti savo asmens duomenis;
• tai yra mūsų teisinis įsipareigojimas, kuris yra nurodytas šiuose teisės aktuose:
− Prievolių teisės įstatyme;
− Mokesčių administravimo įstatyme;
− Mokestine informacija pasikeitimo įstatyme;
− Buhalterinės apskaitos įstatyme;
− ir t.t.
• tai yra reikalinga „Auto-Bon AC AS“ teisėtiems interesams įgyvendinti, t.y., norit išvengti teisės pažeidimų ir žalos padarymo, stiprinti IT sistemas ir mokėjimų saugumą arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai atliksime tai tik tuo atveju, jeigu mūsų interesai yra didesni, nei Jūsų prieštaravimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
• jeigu Jūs su mumis bendraujate kaip juridinio asmens atstovas, priklausomai nuo mūsų bendravimo turinio ir apimties, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
− vykdydami savo sutartinius įsipareigojimus ir siūlydami Klientams paslaugas;
− vykdydami teisės aktų reikalavimus;
− administraciniais tikslais, t.y. mūsų sistemų, platformų ir kitų skaitmeninių programų apsaugai, palaikymui ir tvarkymui;
− norėdami užtikrinti saugumą lankantis mūsų patalpose;
− nusikaltimams užkardyti ir reikalingiems patikrinimams atlikti.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES KAUPIAME IR NAUDOJAME?

Savo kasdieninės veiklos metu įmonė „Auto-Bon AC AS“ tvarko įvairius asmens duomenis:
- darbuotojų asmens duomenis (dabartinių, buvusių ir būsimų darbuotojų duomenis);
- klientų duomenis;
- interneto svetainės lankytojų duomenis;
- užsakovų duomenis;
- dalininkų/akcininkų duomenis.

Ypatingos rūšies asmens duomenys
Savo ūkinės veiklos metu įmonė „Auto-Bon AC AS“ nekaupia asmens duomenų, susijusių su rasine arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, priklausymų profesinėms sąjungoms, genetinių duomenų, fizinio asmens tapatybės nustatymui naudojamų biometrinių duomenų, sveikatos duomenų ir su fizinio asmens seksualiniu gyvenimu bei seksualine tapatybe susijusių duomenų.

Įmonė „Auto-Bon AC AS“ savo ūkinės veiklos metu ypatingos rūšies asmens duomenis kaupia tik tai atvejais, jeigu jų reikia, kad galėtume Jums suteikti su paslaugomis susijusią konsultaciją arba pasiūlyti Jums paslaugą. Tvarkydami ypatingos rūšies asmens duomenis visada prašome aiškaus asmens sutikimo, išskyrus atvejais, kai įstatymas mums suteikia teisę tvarkyti ypatingos rūšies asmens duomenis be asmens sutikimo (pavyzdžiui, realizuojant savo teisinius reikalavimus).

Mes galime kaupti ir kitus asmens duomenis, jeigu jų reikia norint pasiūlyti Jums konkrečias paslaugas arba jeigu to reikalauja įstatymas, kuris yra susijęs su paslaugų teikimu, t.y. toliau nurodytai veiklai vykdyti:
• klientų administravimas, konsultavimas ir reikalų tvarkymas;
• kreditingumo vertinimas;
• mūsų paslaugų ir veiklos plėtra bei valdymas;
• paslaugų rinkodara;
• asmens tapatybės nustatymas ir kontrolė;
• skolų išieškojimas;
• Jūsų ir įmonės „Auto-Bon AC AS“ apsauga nuo sukčiavimo;
• atitikimas galiojantiems teisiniams reikalavimams ir jų vykdymas.

Mes kaupiame duomenis tiesiai iš Jūsų ir stebėdami Jūsų veiklą, kai:
• norėdami gauti paslaugas pildote prašymus ir kitas formas;
• pateikiate mums dokumentus popieriuje arba elektroniniais ryšių kanalais;
• skambinate mums. Jeigu telefono pokalbis įrašomas, apie tai mes pranešame.
• naudojatės mūsų interneto svetaine, mobiliosiomis programomis ir paslaugomis;
• dalyvaujate mūsų klientų tyrimuose ir reklaminėse kampanijose.

Mūsų galimybė Jus konsultuoti ir pasiūlyti geriausius sprendimus labai priklauso nuo to, kaip gerai Jus pažįstame. Todėl labai svarbu, kad suteiktumėte teisingą ir tikslią informaciją ir praneštumėte apie pakeitimus.

Mes saugojame Jūsų duomenis tol, kol tai yra reikalinga įvykdyti tikslams, dėl kurių mes kaupiame ir naudojame Jūsų duomenis.

TRETIEJI ASMENYS IR JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Iš trečiųjų asmenų gauti asmens duomenys

Registruojame ir naudojame asmens duomenis, kuriuos gavome iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui:
• iš Valstybinio, Komercinio, Gyventojų registro arba kito viešo šaltinio arba registro. Kaupiame ir naudojame šiuos duomenis su tikslu patikrinti duomenų tikslumą;
• iš kredito agentūrų ir Mokėjimų sutrikimų registro. Kaupiame ir naudojame duomenis kreditingumui vertinti. Reguliariai atnaujiname duomenis;
• Iš įmonės „Auto-Bon AC AS“ verslo partnerių (tai pat ir platintojų bei agentų), jeigu turime Jūsų sutikimą arba tai yra leidžiama teisės aktais.

Tretieji asmenys, kuriems pranešame Jūsų asmens duomenis

Kai kuriais atvejais galime Jūsų asmens duomenis pranešti tretiesiems asmenims, jeigu:
• patys to prašėte;
• to reikalauja arba leidžia įstatymas;
• jeigu anksčiau su tuo sutikote;
• jeigu nevykdote savo įsipareigojimų įmonei „Auto-Bon AC AS“, Jūsų asmens duomenis galime pranešti kredito reitingo agentūroms ir registrams;
• tai yra reikalinga IT sistemų plėtrai, darbui ir palaikymui.

Jūsų sutikimu asmens duomenys perduodami trečiosiose valstybėse (t.y. už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos ribų) esantiems duomenų tvarkytojams, užtikriname Jūsų teisių apsaugą ir tai, kad perduodant duomenis, Jūsų asmens duomenys bus saugomi Europos Komisijos patvirtintų sąlygų lygiu.

PROFILIO ANALIZĖ IR AUTOMATIZUOTI SPRENDIMAI

Profilio analizė
Įmonė „Auto-Bon AC AS“ neatlieka Jūsų asmens duomenų automatizuoto tvarkymo, kurio tikslas yra asmens duomenų automatizuotas tvarkymas, kad galėtų įvertinti, analizuoti ir prognozuoti su fiziniais asmenimis susijusių tam tikrų asmeninių aspektų, pirmiausia tokių, kurie yra susiję su fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais prioritetais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta arba judėjimu.

Automatizuotas sprendimų priėmimas
Įmonė „Auto-Bon AC AS“ neatlieka Jūsų asmens duomenų automatizuoto tvarkymo, kurio tikslas yra įvertini Jūsų asmens duomenis, priimti Jūsų teises ir laisves riboti galinčius sprendimus.

JŪSŲ TEISĖS

Susipažinimas su savo asmens duomenimis
Jūs galite susipažinti su apie jus surinktais ir naudojamais asmens duomenimis, jų šaltiniais ir naudojimo tikslais. Galite gauti informaciją apie tai, kiek laiko saugome Jūsų duomenis, kam ir kokia apimtimi juos perduodame. Jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis gali riboti galiojantys teisės aktai, kitų asmenų privatumo saugojimo teisės bei mūsų veiklos poreikiai. Mūsų praktinė patirtis, verslo paslaptys, vidiniai vertinimai ir medžiagos taip pat gali priklausyti prie informacijos, su kuria nebus leidžiama susipažinti.

Teisė pateikti prieštaravimus
Turite teisę pareikšti prieštaravimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, taip pat ir tada, kai tvarkydami duomenis mes remiamės savo teisėtais interesais.

Taip pat turite teisę uždrausti naudoti savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų tikslinimas arba pašalinimas
Jeigu Jūsų duomenys nėra tikslūs, nepilni arba seni, turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų patikslinti arba pašalinti, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų apribojimus ir su duomenų tvarkymu susijusias teises.

Duomenų naudojimo apribojimas
Jeigu manote, kad apie Jus surinkti duomenys nėra teisingi arba jeigu pateikėte prieštaravimą dėl duomenų naudojimo, galite reikalauti, kad apribotume minėtų duomenų naudojimą tik jų saugojimu. Naudojimas yra ribojamas tik saugojimu, kol yra įmanoma nustatyti duomenų teisingumą arba patikrinti, ar mūsų teisėti interesai turi privalumą prieš Jūsų interesus.

Jeigu turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, vietoje to galite reikalauti, kad naudodami duomenis mes apsiribotume tik jų saugojimu. Jeigu mums reikia apie jus surinktų duomenų tik teisinių reikalavimų užtikrinimui ir apsaugai, galite reikalauti, kad duomenys nebūtų naudojami kokiu nors kitu būdu, o tik saugojami. Vis tik mes galime turėti teisę naudoti duomenis kitu būdu, jeigu jie yra reikalingi teisiniams reikalavimams užtikrinti arba jeigu esate davę atitinkamą sutikimą.

Sutikimo atsiėmimas
Jeigu duomenims naudoti yra reikalingas Jūsų sutikimas, minėtą sutikimą visada galite atsiimti. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad jeigu savo sutikimą atsiimsite, mes nebegalėsime Jums pasiūlyti tam tikrų paslaugų. Tai pat ir toliau naudosime Jūsų asmens duomenis vykdydami su Jumis sudarytą sutartį arba teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

Duomenų perkėlimas
Jeigu naudojame duomenis Jūsų sutikimo arba susitarimo pagrindu, o duomenų tvarkymas yra automatizuotas, Jūs turite teisę gauti pateiktų duomenų kopiją elektroniniu formatu.

Teisių realizacijos lentelė

Teisės Realizacija
Teisė duoti sutikimą duomenims tvarkyti Prašoma duoti sutikimą iš karto kaupiant duomenis (jeigu duomenys kaupiami tiesiai iš Jūsų) arba per vieną mėnesį (jeigu duomenis kaupiami iš trečiojo asmens)
Teisė atsiimti sutikimą duomenims tvarkyti Iš karto, nevilkinant, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų
Teisė susipažinti su duomenimis Per vieną mėnesį pateikus prašymą
Teisė pataisyti duomenis Per vieną mėnesį pateikus prašymą
Teisė pašalinti duomenis, „būti pamirštiems“ Iš karto, nevilkinant, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų
Teisė apriboti duomenų tvarkymą Iš karto, nevilkinant, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų
Teisė perkelti duomenis Pagal pateiktą prašymą, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų
Teisė pateikti prieštaravimus Nagrinėjimas pradedamas gavus prieštaravimus, atsakymai į prašymą ne vėliau kaip per 14 dienų
Su duomenų automatiniu tvarkymu arba profilio analize susijusios teisės Pagal pateiktą prašymą, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (cookies)

Savo svetainėje įmonė „Auto-Bon AC AS“ naudoja slapukus (Cookies). Slapukai yra nedidelės tekstinės rinkmenos, apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu įkeliamos į Jūsų įrangą.

Toliau naršydami mūsų interneto svetainėje Jūs duodate sutikimą naudoti slapukus pagal šias sąlygų taisykles. Jeigu nesutinkate su slapukų naudojimu, galite savo interneto naršyklę nustatyti taip, kad kompiuteris neišsaugotų slapukų. Tokiu atveju mes negalėsime užtikrinti, kad visos mūsų interneto svetainės funkcijos veiks tinkamai. Daugiau informacijos apie slapukų administravimą ir draudimą rasite mūsų interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

Slapukai padeda mums gerinti paslaugų kokybę. Slapukus naudojame statistinių duomenų kaupimui, svetainės lankytojo prioritetams prisiminti, reklamoms pateikti.

Lankantis įmonės „Auto-Bon AC AS“ interneto svetainėje, įrangoje slapukus gali įrašyti mūsų duomenų analizės ir reklamos partneriai (Google analytics, Facebook, Youtube ir t.t.).

SAUGUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Įmonė „Auto-Bon AC AS“ saugo asmens duomenis griežtai minimalia reikiama trukme. Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas baigėsi, yra sunaikinami naudojantis geriausia praktika.

Įmonė „Auto-Bon AC AS“ užtikrina asmens duomenų apsaugą, tinkamą asmens duomenų saugumą nuo tvarkymo neturint leidimo ir nuo neteisėto tvarkymo, nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ir pažeidimo, naudojant tinkamus techninius ir organizacinius būdus.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik duomenų tvarkymo specialistai, turintys atitinkamą teisę ir galintys tvarkyti duomenis tik tokia apimtimi, kurios reikia teisėtų interesų tikslams pasiekti. Įmonė „Auto-Bon AC AS“ patvirtina, kad laikosi ES galiojančių asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Įmonė „Auto-Bon AC AS“ daro viską, kad asmens duomenys būtų apsaugoti. Asmens duomenis tvarkome tik patikimais ir teisėtais tikslais ir tik reikiama apimtimi. Tų pačių vertybių – taisyklių laikymosi tvarkant asmens duomenis reikalaujame ir iš savo bendradarbiavimo partnerių.

Jeigu įvyktų koks nors su asmens duomenimis susijęs incidentas, įmonė „Auto-Bon AC AS“ imasi visų reikalingų priemonių pasekmėms ir ateities rizikos faktoriams sumažinti.

PRANEŠIMŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Pranešimai – tai užsakovui komunikacijos kanalais siunčiami pasiūlymai, kurie, įmonės „Auto-Bon AC AS“ manymu galėtų sudominti užsakovą.

Nuo pranešimų bet kuriuo metu galima atsisakyti. Norėdami atsisakyti nuo naujienraščio, paspauskite jo pabaigoje esančią nuorodą. Norėdami atsisakyti kitų pranešimų, susisiekite su mumis andmekaitse@autobon.ee

Užsisakydami naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi pagal mūsų taisykles. Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.

Įmonė „Auto-Bon AC AS“ tvarko Jūsų asmens duomenis pagal EB ir kitų asmens duomenų apsaugos teisinių aktų reikalavimus.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis andmekaitse@autobon.ee

SĄLYGŲ PAKEITIMAS

Prireikus įmonė „Auto-Bon AC AS“ atnaujina galiojančias Privatumo sąlygas. Pakeitimus gali prireikti daryti dėl paslaugų plėtros arba teisinių aktų pakeitimų. Rekomenduojame mūsų svetainėje reguliariai susipažinti su galiojančiomis sąlygomis.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IR SKUNDŲ PATEIKIMAS

Jeigu turite klausimų dėl teisių, kurios yra susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba turite klausimų, kaip mes kaupiame ir naudojame asmens duomenis arba esate nepatenkinti, kaip mes Jūsų asmens duomenis tvarkome, susisiekite su mumis:

„Auto-Bon AC AS“
Adresas: Jälgimäe tee 1 Tänassilma 76406 Harju apskritis
Telefonas: +372 617 7966
El. paštas: andmekaitse@autobon.ee

Jeigu Jūsų su asmens duomenų apsauga susijęs kreipimasis į įmonę „Auto-Bon AC AS“ nedavė Jus patenkinančių rezultatų, galite įmonei „Auto-Bon AC AS“ pateikti prieštaravimą arba priežiūrą atliekančiai institucijai skundą:

Duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos str. 17, LT-10312 Vilnius,
Phones: +370 5 271 2804 / 279 1445, Fax +370 5 261 9494,
E-mail ada@ada.lt
interneto svetainė:  https://vdai.lrv.lt/en

 

 

Darbalaukio versija